AgroProNatura

strona archiwalna

Badania fauny

Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny

Doliny rzeczne należą do najcenniejszych ekosystemów występujących w przyrodzie, gdzie gniazduje znaczny odsetek wszystkich krajowych gatunków lęgowych i gdzie ptaki migracyjne mają miejsca przystankowe i żerowiskowe.

W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016 prowadzona była inwentaryzacja ptaków dolin rzecznych. Inwentaryzacją objęto obszar 176 km2, w tym lubelski odcinek Bugu a także doliny Wieprza i Tyśmienicy, leżące w całości na Lubelszczyźnie. Szczegółowy opis metodyki oraz wyniki inwentaryzacji awifauny zostały przedstawione w książce pt. „Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny” (zespół redakcyjny: M. Jobda, M. Jujka-Radziewicz, K. Stasiak, J. Krogulec, B. Ebertowska, J. Choroś). Ponadto publikacja  zawiera charakterystykę wybranych do inwentaryzacji dolin rzecznych, opis siedlisk terenów otwartych w dolinach Bugu, Wieprza i Tyśmienicy, zmiany liczebności ornitofauny, jak również zagrożenia awifauny dolin rzecznych i formy ochrony dolin rzecznych na Lubelszczyźnie.

W książce przedstawiono także założenia Planów Zadań Ochronnych w dolinach rzecznych Bugu, Wieprza i Tyśmienicy, jak również perspektywę wdrażania programu rolnośrodowiskowego w dolinach rzecznych Lubelszczyzny.