AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Łąki trzęślicowe – łąki ze związku fitosocjologicznego

Łąki trzęślicowe są to ekosystemy, które charakteryzują się obecnością roślinności związanej głównie z gatunkami trzęślic (Festuca spp.). Te łąki zaliczane są do związku fitosocjologicznego Molinion, który obejmuje zbiorowiska roślinne o podobnych cechach ekologicznych i strukturze. Charakterystyczne dla tych łąk są gatunki trawy, takie jak trzęślica pospolita (Festuca pratensis), trzęślica zwyczajna (Festuca ovina) czy trzęślica krótkoszypułkowa (Festuca brevipila), które dominują w roślinności.

Łąki trzęślicowe zazwyczaj występują na terenach o różnym stopniu wilgotności, od terenów wilgotnych po suche, a ich występowanie zależy od wielu czynników, takich jak wilgotność gleby, jej skład chemiczny, nasłonecznienie i inne. Są to ekosystemy o wysokiej różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią siedlisko dla wielu gatunków flory i fauny, w tym wielu gatunków roślin chronionych oraz ptaków i owadów.

Łąki trzęślicowe pełnią ważną rolę ekologiczną, jako siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a także zapewniają korzyści środowiskowe, takie jak retencja wody, oczyszczanie gleby i powietrza, a także magazynowanie węgla. Są również istotnym elementem krajobrazu kulturowego, stanowiąc cenny zasób przyrodniczy i estetyczny.