AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Flora użytków zielonych

Głównym celem badań botanicznych jest określenie rodzaju, stanu i zmian szaty roślinnej na łąkach objętych wybranymi wariantami programu rolnośrodowiskowego lub określonymi zabiegami rolniczymi. Wpisuje się on w oczekiwane rezultaty projektu dotyczące stworzenia podstaw systemu monitoringu efektów przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych oraz oceny skuteczności różnych praktyk rolniczych w ochronie różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych w województwie lubelskim.

Inwentaryzacja roślinności wykonywana jest w granicach kwadratów badawczych o powierzchni 10 ha, na których są realizowane również liczenia ptaków. Powierzchnie te zawierają zróżnicowany udział wariantów rolnośrodowiskowych „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” i „Ekstensywne trwałe użytki zielone”.

W wyniku inwentaryzacji zostaną zidentyfikowane typy roślinności występujące w wymienionych wariantach. Następnie w wybranych płatach roślinności będą założone stałe powierzchnie monitoringu różnorodności botanicznej siedlisk. Będą one zintegrowane z powierzchniami monitoringu bezkręgowców (pająków i prostoskrzydłych).