AgroProNatura

strona archiwalna

Edukacja

Natura 2000 dla gmin

Program Natura 2000 obejmuje wiele gmin w Polsce, które posiadają obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody. Te obszary są wyznaczone na podstawie kryteriów przyrodniczych i ekologicznych oraz zawierają siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt wymagających ochrony. Wiele gmin…

Opublikowane w Admin

Obszar Natura 2000

Teren wchodzący w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Głównym celem jej funkcjonowania jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, tzw. siedlisk i gatunków Natura 2000, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w…

Opublikowane w Admin

Ziemniaki jadalne uprawiane w Polsce

W Polsce uprawianych jest wiele różnych odmian ziemniaków jadalnych, z których każda ma swoje charakterystyczne cechy smakowe, teksturę i zastosowanie kulinarnie. Jedną z najpopularniejszych odmian jest ziemniak odmiany Kuba, który charakteryzuje się doskonałym smakiem i uniwersalnym zastosowaniem w kuchni. Kuba…

Opublikowane w Admin

Rolnictwo w Polsce.

W Polsce najczęściej uprawiane są różne gatunki zbóż, takie jak pszenica, kukurydza, jęczmień, owies i rzepak. Oprócz zbóż, popularne są także ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe (np. groch, fasola, soczewica), rzepak i rośliny pastewne. Ponadto, w ostatnich latach zwiększa się…

Opublikowane w Admin

Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce – Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny

Kolejna pozycja książkowa dotycząca zagadnienia ochrony siedlisk ptaków lęgowych to „Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce- Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny” (zespół redakcyjny: M. Jobda, M. Jujka-Radziewicz, K. Stasiak, J. Krogulec, B. Ebertowska, J. Choroś). Obecnie ptaki krajobrazu rolnego to…

Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka. Filmy edukacyjne

W ramach edukacyjnej części projektu KIK/25, we współpracy z TVP Lublin, zrealizowano sześć dwudziestominutowych filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka”. Tematem przewodnim filmów jest ochrona różnorodności biologicznej na użytkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,…

Opublikowane w Admin