AgroProNatura

strona archiwalna

Edukacja

Obszar Natura 2000

Teren wchodzący w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Głównym celem jej funkcjonowania jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, tzw. siedlisk i gatunków Natura 2000, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Wyróżnia się dwa typy obszarów: specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). W 2015 r. w Polsce obszary Natura 2000 zajmowały ok. 20% powierzchni lądowej kraju.

Program „Obszar Natura 2000” to inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczego w Europie. W ramach tego programu wyznaczane są obszary o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody, które obejmują zarówno siedliska przyrodnicze, jak i gatunki roślin i zwierząt wymagających ochrony. W Polsce obszary Natura 2000 stanowią istotny element systemu ochrony przyrody, obejmując m.in. obszary leśne, bagna, torfowiska, łąki, a także wybrzeża morskie i obszary górskie.

Celem programu jest zapewnienie zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez odpowiednie zarządzanie obszarami Natura 2000. W Polsce istnieje wiele organizacji i instytucji zajmujących się monitorowaniem stanu tych obszarów oraz podejmowaniem działań mających na celu ich ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń. Program Natura 2000 jest ważnym instrumentem ochrony przyrody na szczeblu europejskim i krajowym, wspierającym zrównoważony rozwój obszarów naturalnych i zapewniający ochronę dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.