AgroProNatura

strona archiwalna

Edukacja

Wpływ praktyk rolniczych na ptaki – Raport z prac przeprowadzonych w ramach projektu KIK/25 w latach 2012-2016

Jedną z grup badawczych objętych monitoringiem w ramach projektu KIK/25 były ptaki. Celem prowadzonego monitoringu  było zbadanie wpływu programu rolnośrodowiskowego na awifaunę Lubelszczyzny. Metodyka zbierania danych oraz wyniki szerokich i kompleksowych badań ornitofauny terenów rolniczych Lubelszczyzny zostały szczegółowo opisane w…

Opublikowane w Admin

Bioróżnorodność (różnorodność biologiczna)

Zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczyć może ona różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami (różnorodność gatunkowa) oraz różnorodności ekosystemów. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie…

Opublikowane w Admin