AgroProNatura

strona archiwalna

Badania flory

Monitoring roślinności

Monitoring roślinności jest wykonywany również na działkach, na których wdrażane są warianty rolnośrodowiskowe dedykowane ochronie cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych. 

Na części tych  działek,  planowane są także badania bezkręgowców. Monitoring jest realizowany w następujących wariantach i siedliskach:

  • „Mechowiska” – torfowiska przejściowe i niskie torfowiska zasadowe z klasy Scheuzerio-Caricetea nigrae (siedliska 7140 i 7230 wymienione w Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej),
  • „Łąki trzęślicowe” – łąki ze związku fitosocjologicznego Molinion caeruleae (siedlisko 6410 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej),
  • „Murawy ciepłolubne” – murawy kserotermiczne i ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe reprezentujące syntaksony Festuco-Brometea lub Koelerion glaucae (siedliska 6210 lub 6120 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej)
  • „Półnaturalne łąki wilgotne” – łąki ze związku fitosocjologicznego Calthion palustris,
  • „Półnaturalne łąki świeże” – niżowe łąki ze związku Arrhenatherion elatioris (siedlisko 6510 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej

Ponadto, w ramach projektu monitorowana jest szata roślinna na odłogu objętym zabiegami restytucji przyrodniczej ekosystemu łąkowego, położonym w rezerwacie przyrody „Bagno Serebryskie”.

Planowane jest również prowadzenie badań dotyczących oddziaływania liczby i terminów pokosów na szatę roślinną cennych przyrodniczo siedlisk. Na tych powierzchniach będzie wykonywany także monitoring różnorodności pająków i Prostoskrzydłych.