AgroProNatura

strona archiwalna

Badania gruntów

Flora gruntów ornych

Flora segetalna na gruntach ornych odgrywa dużą rolę w utrzymaniu ogólnej bioróżnorodności agroekosystemów. Usuwanie chwastów z pól uprawnych wpływa niekorzystnie na łańcuchy pokarmowe, których ogniwami są bezkręgowce i ptaki. Intensywne rolnictwo uważane jest za główną przyczynę zmniejszania różnorodności gatunkowej i liczebności chwastów w agrocenozach.

Maruna bezwonna (Tripleurospermun inodorum) w łanie pszenicy ozimej w systemie ekologicznym/ fot. Beata Feledyn- Szewczyk

Cel badań:

  1. Ocena różnorodności gatunkowej flory segetalnej na gruntach ornych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych;
  2. Analiza wpływu zabiegów agrotechnicznych, stosowanych w obu typach gospodarstw, na różnorodność flory;
  3. Przygotowanie zaleceń zmian w programach rolnośrodowiskowych, umożliwiających zwiększanie różnorodności gatunkowej flory i ochronę gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem;
  4. Stworzenie podstaw monitoringu różnorodności flory na gruntach ornych.

Metodyka badań

Badania flory na gruntach ornych prowadzone są w obrębie 28 10-hektarowych kwadratów badawczych (14 kwadratów z dominującym udziałem rolnictwa ekologicznego i 14 kwadratów z dominującym udziałem rolnictwa konwencjonalnego), zlokalizowanych na terenie woj. lubelskiego, wyznaczonych na potrzeby Projektu KIK/25. Monitoring flory realizowany będzie w latach 2012 – 2015, w stałych punktach badawczych. Równolegle prowadzone są badania polegające na ocenie różnorodności flory segetalnej towarzyszącej zbożom jarym, uzupełnione o badania glebowego banku nasion. W 2013 roku planowana jest inwentaryzacja florystyczna całych kwadratów badawczych. Ponadto wykonywane są badania ankietowe w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych, w których prowadzony jest monitoring flory.

Inwentaryzacja oraz monitoring flory na gruntach ornych prowadzone są przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.