Konferencja Naukowa, Falenty

W dniach 25-26 kwietnia 2013 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się Konferencja Naukowa pt.  „Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w świetle badań naukowych”, objęta honorowym patronatem przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalembę .

Podczas konferencji prezentowano i dyskutowano tematykę ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Kolejne sesje referatowe dotyczyły: zrównoważonej gospodarki rolnej, transferu wiedzy, znaczenia i stanu trwałych użytków zielonych w Polsce, ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki wodnej, energii odnawialnej oraz wykorzystania teledetekcji w badaniach rolniczych.

Na konferencji zaprezentowany został poster pt. „Ocena różnorodności gatunkowej na użytkach rolnych objętych wybranymi pakietami programu rolnośrodowiskowego w woj. lubelskim”. Przedstawiono w nim najważniejsze cele projektu oraz podstawowe informacje dotyczące badań prowadzonych przez poszczególnych Partnerów Projektu.

W ramach konferencji, odbyła się także uroczysta sesja poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy twórczej prof. dr hab. inż. Janusza Ostrowskiego, długoletniego dyrektora naukowego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, a w początkowych latach kariery związanego także z IUNG-PIB.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus