II Międzynarodowa Konferencja, Puławy

W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads” zorganizowana w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Konferencja dotyczyła głównie oceny stanu, a także tendencji w ochronie różnorodności biologicznej w europejskim krajobrazie rolniczym.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu prof. Wiesław Oleszek, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele Biura Szwajcarskiego: Pan Guido Beltrani – Dyrektor Biura Szwajcarskiego w Polsce oraz Pan Krzysztof Kaczmarek, przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej i Instytucji Pośredniczącej – Pani Urszula Demidziuk, Pani Ewa Wnukowska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Pan Maciej Posłuszny - opiekun projektu. Podczas konferencji wygłoszono 16 referatów, w tym 6 zawierających wstępne wyniki badań w projekcie KIK/25. Zaprezentowano również 46 posterów, wśród których następujące zostały wyróżnione:

  1. „Increasing  the area and quality of land under agri-environment schemes promotes bird and butterfly biodiversity at the landscape scale” (E. Ritschard, S. Zingg, R. Arlettaz, J. Y.Humbert );
  2. “ Trends of habitat changes in lowland agricultural landscapes – a new method for long- term biodiversity assessments” (M. Biro, J. Bölöni, Z. Molnar);
  3. ”Farmland biodiversity: old villages and farmsteads that disappear from European landscapes are hot-spots of bird diversity” (Z. M. Rosin, P. Skórka, T. Pärt, M. Żmihorski, A. Ekner-Grzyb, Z. Kwieciński, P. Tryjanowski).

Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów promocyjnych, wśród których znalazł się „Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności” - jedno z najważniejszych opracowań projektowych oraz zestaw 6 filmów edukacyjnych zrealizowanych przez TVP Lublin przy współpracy ekspertów zewnętrznych, jak również zespołu realizującego projekt KIK/25.  

Podczas konferencji gościliśmy dziennikarzy Radia Lublin oraz Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie (link do audycji: http://lublin.tvp.pl/27102773/roznorodnosc-biologiczna-podsumowuja-projekt).

Po konferencji w dniu 28.09.2016 r. wyjazdem terenowym w Dolinę Wieprza rozpoczęły się warsztaty „European Agri-Environment Schemes Best Practice and future of the CAP” organizowane przez partnera projektu KIK/25 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Warsztaty odbywały się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i trwały do 01.10.2016 r. Podczas warsztatów dyskutowano nowatorskie podejścia we wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych w  Unii Europejskiej oraz omawiano przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Ważnym elementem warsztatów były sesje plenerowe, które odbyły się w okolicach Nałęczowa oraz Poleskiego Parku Narodowego.

Łącznie w konferencji i warsztatach wzięło udział 177 osób, w tym 46 gości zagranicznych m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Litwy i Słowacji.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus