VII Posiedzenie Komitetu Technicznego, Kazimierz Dolny oraz warsztaty projektu KIK/25, Puławy

W dniach 26-27.03.2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (dyskusja na część tematów poruszonych podczas Posiedzenia kontynuowana była podczas warsztatów w Puławach w dniu 07.05.2015 r).  

VII Posiedzenie Komitetu Technicznego rozpoczęło się od omówienia aktualności projektowych oraz finansowo-administracyjnej oceny przebiegu realizacji projektu. Następnie przedstawiono ostateczny kształt pakietów przyrodniczych nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego (PRŚK). Podkreślono, iż nowy PRŚK w niewielkim stopniu uwzględnił zalecenia i uwagi przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zespół KIK/25 w Opinii do projektu nowego Rozporządzenia z dnia 23.02.2015 r. Wiele z ważnych sugestii, zwłaszcza tych dotyczących zakresu przestrzennego wdrażania PRŚK, stawek płatności do wariantów ptasich, wielkości kosztów transakcyjnych nie zostało uwzględnionych w ostatecznym kształcie PRŚK. W tej części spotkania dyskutowano także nad wyborem nowych powierzchni monitoringowych w kontekście zmian w PROW 2014-2020. Kolejnym punktem Posiedzenia było omówienie metodyki analizy zdjęć lotniczych powierzchni badawczych oraz interpretacji wyników (tematyka indeksów krajobrazu została szerzej przedyskutowana na warsztatach, gdzie ustalono plan monitoringu foto-lotniczego na lata 2015-2016).  Następnie przedstawiono założenia i cele monitoringu punktowego awifauny w projekcie w latach 2015-2016 oraz założenia i metodykę monitoringu punktowego awifauny prowadzonego od 2013 r. w ramach ogólnopolskiego monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego koordynowanego przez ITP w Falentach. W kolejnej części spotkania zaprezentowane zostały wyniki badań nad różnorodnością roślin segetalnych w zbożach jarych oraz różnorodnością owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych prowadzonych w latach 2012-2014 (przedstawione wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby przygotowywanych rozpraw doktorskich).  Pierwszy dzień spotkania zakończyła prezentacja projektów i badań w obszarze ochrony różnorodności biologicznej na użytkach rolnych oraz świadczeń ekosystemowych generowanych przez agro-ekosystemy.

W drugim dniu VII Posiedzenia Komitetu Technicznego projektu KIK/25 prezentowano i omawiano kwestie dotyczące promocji projektu oraz upowszechniania wiedzy o projekcie i jego wynikach, główne założenia i kanały dystrybucji. Głównym punktem dyskusji były kwestie dotyczące filmów edukacyjno–informacyjnych, gdzie szczegółowo omówiono propozycje scenariuszy tychże filmów. Zaprezentowano również wstępne założenia szkoleń dla rolników i administracji oraz wykaz opracowań zaplanowanych za na II połowę 2015 roku, z których najważniejszym jest Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności. Zaproponowano rozszerzenie zakresu tematyki Kodeksu o dobre praktyki chroniące ptaki, pająki i prostoskrzydłe, aby był on najważniejszym opracowaniem projektu. Kwestie związane z opracowaniem Kodeksu były m.in. przedmiotem warsztatów w dniu 07.05.2015 r., gdzie szczegółowo omówiono zawartość merytoryczną Kodeksu oraz wspomniano o pozostałych pięciu opracowaniach planowanych na 2016 rok i trzech broszurach zaplanowanych na lata 2015-2016.

 

 



 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus