Czwarte Posiedzenie Komitetu Technicznego i Drugie Posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniach 16-17.12.2013 r. odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Technicznego oraz II Posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Spotkania zorganizowano w Hotelu Villa Bohema w Kazimierzu Dolnym n/ Wisłą.

16.12.2013 r. W pierwszej części posiedzenia Komitetu Technicznego oceniono przebieg realizacji projektu, zaprezentowano wyniki audytu finansowego oraz oceny śródokresowej projektu. Dyskutowano także na temat nowego budżetu projektu, planowanych działań promocyjno-szkoleniowych a także podjęto tematy bieżące,  dotyczące rozliczeń i finansów.

Drugą część spotkania otworzyła dyskusja na temat nowego Programu Rolnośrodowiskowego na lata 2014-2020 i jego wpływu na założone w projekcie KIK/25 cele i zadania. Następnie podsumowano prace wykonane w ramach projektu przez ITP, OTOP, UPH oraz IUNG-PIB w 2013 roku a także przedstawiono plany na rok 2014.

Na koniec omówiono najważniejsze zalecenia i ustalenia do wykonania przez partnerów projektu.

17.12.2013 r. W godzinach porannych, odbył się terenowy pokaz sprzętu do monitoringu lotniczego. Dr Rafał Pudełko (IUNG-PIB), zaprezentował urządzenie- kwadrokopter, który już w najbliższym sezonie badawczym zostanie wykorzystany dla celów projektu. Pokaz ten był ostatnim, zaplanowanym punktem programu IV posiedzenia Komitetu Technicznego.

O godzinie 11.00 rozpoczęło się II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu KIK/25. Na początku spotkania podsumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz postęp działań realizowanych w  projekcie. Następnie omówiono strategie zarządzania w związku ze zmianami w partnerstwie.

W kolejnej części spotkania podjęto  dyskusję na temat wpływu nowego PRŚK na przebieg projektu. Eksperci poddawali do rozważenia wiele koncepcji, ze zmianą założeń projektu włącznie. Ostatecznie jednak ustalono, iż ze względu na to, że prace nad nowym PRŚK nadal trwają, założenia projektu oraz metodologia badań pozostaną bez zmian. Stwierdzono także, że pomimo iż matryca logiczna projektu zawierająca wskaźniki projektu nie powinna być zagrożona, zaleca się już w 2014 roku podjęcie działań zaradczych, celem zabezpieczenia przed ewentualnymi negatywnymi dla projektu konsekwencjami zmian w nowym PRŚK.

II posiedzenie Komitetu Sterującego zakończyły prezentacje wyników badań ITP, UPH i OTOP oraz plany na rok 2014.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus