Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Puławy

W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity”, organizowana w ramach projektu „Ochrona różnorodności cennych przyrodniczo siedlisk na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim (KIK/25)”, finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W konferencji, która prowadzona była w języku angielskim, uczestniczyło ok. 100 osób, reprezentujących m.in. Biuro Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytuty naukowe i uczelnie z całej Polski, instytucje państwowe i pozarządowe, pracujące w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska, ośrodki doradztwa rolniczego i firmy prywatne.      

Konferencja zgromadziła ponad 20 gości z zagranicy. Rozpoczęła się wycieczką terenową statkiem po Wiśle, podczas której uczestnicy mieli okazję obserwować unikatową przyrodę okolic Puław i Kazimierza Dolnego.

W części merytorycznej konferencji wygłoszono 11 referatów przez przedstawicieli 7 krajów Europy. Wystąpienia oraz dyskusja koncentrowały się wokół roli programu rolnośrodowiskowego w różnych krajach oraz oceny jego skuteczności w zachowaniu bioróżnorodności flory i fauny.

W opinii uczestników konferencja była udana, a goście zagraniczni deklarowali chęć współpracy z IUNG-PIB przy realizacji projektu.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus