Flora użytków zielonych

Głównym celem badań botanicznych jest określenie rodzaju, stanu i zmian szaty roślinnej na łąkach objętych wybranymi wariantami programu rolnośrodowiskowego lub określonymi zabiegami rolniczymi. Wpisuje się on w oczekiwane rezultaty projektu dotyczące stworzenia podstaw systemu monitoringu efektów przyrodniczych programów rolnośrodowiskowych oraz oceny skuteczności różnych praktyk rolniczych w ochronie różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych w województwie lubelskim.

fot. Adam Berbeć fot. Izabela Hajdamowicz for. Adam Berbeć

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwentaryzacja roślinności wykonywana jest w granicach kwadratów badawczych o powierzchni 10 ha, na których są realizowane również liczenia ptaków. Powierzchnie te zawierają zróżnicowany udział wariantów rolnośrodowiskowych „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” i „Ekstensywne trwałe użytki zielone”. W wyniku inwentaryzacji zostaną zidentyfikowane typy roślinności występujące w wymienionych wariantach. Następnie w wybranych płatach roślinności będą założone stałe powierzchnie monitoringu różnorodności botanicznej siedlisk. Będą one zintegrowane z powierzchniami monitoringu bezkręgowców (pająków i prostoskrzydłych).

Monitoring roślinności jest wykonywany również na działkach, na których wdrażane są warianty rolnośrodowiskowe dedykowane ochronie cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych.

Na części tych  działek,  planowane są także badania bezkręgowców. Monitoring jest realizowany w następujących wariantach i siedliskach:

  • „Mechowiska” – torfowiska przejściowe i niskie torfowiska zasadowe z klasy Scheuzerio-Caricetea nigrae (siedliska 7140 i 7230 wymienione w Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej),
  • „Łąki trzęślicowe” – łąki ze związku fitosocjologicznego Molinion caeruleae (siedlisko 6410 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej),
  • „Murawy ciepłolubne” – murawy kserotermiczne i ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe reprezentujące syntaksony Festuco-Brometea lub Koelerion glaucae (siedliska 6210 lub 6120 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej),
  • „Półnaturalne łąki wilgotne” – łąki ze związku fitosocjologicznego Calthion palustris,
  • „Półnaturalne łąki świeże” – niżowe łąki ze związku Arrhenatherion elatioris (siedlisko 6510 w załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej

Ponadto, w ramach projektu monitorowana jest szata roślinna na odłogu objętym zabiegami restytucji przyrodniczej ekosystemu łąkowego, położonym w rezerwacie przyrody „Bagno Serebryskie”.

Planowane jest również prowadzenie badań dotyczących oddziaływania liczby i terminów pokosów na szatę roślinną cennych przyrodniczo siedlisk. Na tych powierzchniach będzie wykonywany także monitoring różnorodności pająków i Prostoskrzydłych.
 

Bioróżnorodność flory na użytkach zielonych/ fot. Marek Czerwiński

 

Inwentaryzacja oraz monitoring roślinności na trwałych użytkach zielonych prowadzone są przez Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus