Wpływ praktyk rolniczych na ptaki - Raport z prac przeprowadzonych w ramach projektu KIK/25 w latach 2012-2016

Jedną z grup badawczych objętych monitoringiem w ramach projektu KIK/25 były ptaki. Celem prowadzonego monitoringu  było zbadanie wpływu programu rolnośrodowiskowego na awifaunę Lubelszczyzny. Metodyka zbierania danych oraz wyniki szerokich i kompleksowych badań ornitofauny terenów rolniczych Lubelszczyzny zostały szczegółowo opisane w Raporcie z prac przeprowadzonych w ramach projektu KIK/25 w latach 2012-2016 pt.  „Wpływ praktyk rolniczych na ptaki” (zespół redakcyjny: K. Stasiak, K. Kujawa, J. Krogulec, M. Jobda).

 

Raport dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus