Wpływ rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych - Raport KIK/25

W latach 2012-2015, w ramach projektu KIK/25 prowadzony był monitoring różnorodności flory segetalnej w zbożach ozimych i jarych, w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Monitoringiem objęte były gospodarstwa położone w cennych przyrodniczo rejonach województwa lubelskiego – w dolinie Wieprza, dolinie Bugu i dolinie Tyśmienicy. Wyniki badań zostały szczegółowo opisane w Raporcie KIK/25 „Wpływ rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych” (E. Harasim, B. Feledyn-Szewczyk, M. Staniak, A. K. Berbeć, J. Stalenga). W raporcie zawarto także charakterystykę i zdjęcia rzadkich i zagrożonych gatunków flory segetalnej stwierdzonych na gruntach ornych w trakcie badań monitoringowych – m.in. kurzyśladu błękitnego (Anagallis Foemina Mill.), bodziszka czerwonego (Geranium Sanguineum L.), miłka letniego (Adonis Aestivalis L.) i innych.

Raport „Wpływ rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych” dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus