Recommendations of changes in the agri-environmetal programme

W zakładce „Downloads" zamieszczono anglojęzyczną wersję Rekomendacji zmian w programie rolnośrodowiskowym (Recommendations of changes in the agri-environmetal programme) opracowanych w ramach projektu KIK/25 pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej oraz Marka Jobdy. Rekomendacje zawierają przegląd pakietów rolnośrodowiskowych ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności w krajach europejskich oraz propozycje różnych udoskonaleń do istniejących pakietów przyrodniczych DRŚK oraz Działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020. Ponadto opisano inne elementy poprawiające wdrażanie pakietów przyrodniczych takie jak np. likwidacja degresywności płatności czy poprawa jakości i dostępności wykonywanych dokumentacji przyrodniczych. W ostatnim rozdziale opracowania zawarto propozycje nowych wariantów i pakietów do wdrożenia w obecnym DRŚK lub w programie rolnośrodowiskowym planowanym po 2020, w tym ochronę różnorodności biologicznej na gruntach ornych, ochronę elementów krajobrazu, poprawę retencyjności gleb oraz wspólnotowe wdrażanie programu rolnośrodowiskowego.

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus