Code of good agricultural practises supporting biodiversity. Polish point of view

W zakładce „Downloads" zamieszczono anglojęzyczną wersję Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności (Code of good agricultural practises supporting biodiversity. Polish point of view). Kodeks opracowany w ramach projektu KIK/25 zawiera szczegółowe omówienie wpływu różnych praktyk rolniczych na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach na florę, pająki, chrząszcze biegaczowate, owady prostoskrzydłe i pszczołowate, motyle dzienne oraz ptaki. W opracowaniu dużo miejsca poświęca się  dobrym praktykom rolniczym służącym zachowaniu cennych przyrodniczo siedlisk na trwałych użytkach zielonych. Ponadto zwraca się uwagę na temat skutecznego zwalczania roślin inwazyjnych oraz problem zagospodarowania biomasy łąkowej.

W prace nad opracowaniem merytorycznym Kodeksu zaangażowany był zespół 25 ekspertów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pod kierownictwem dr Jarosława Stalengi (IUNG-PIB w Puławach).

 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus