Znaczenie pająków w agrocenozach

„Znaczenie pająków w agrocenozach” to kolejna broszura edukacyjna opracowana w przez zespół projektu KIK/25. W broszurze zawarto opisy oraz zdjęcia najliczniejszych rodzin pająków występujących w uprawach zbóż i na łąkach. Podkreślono również ważną rolę pająków, które jako naturalni wrogowie szkodników świadczą usługi ekosystemowe na rzecz rolnictwa, przyczyniając się do ograniczenia strat w zbiorach i większych zysków z produkcji rolnej. Wskazano również zagrożenia dla bioróżnorodności pająków oraz informacje w jaki sposób wspierać występowanie tych bezkręgowców na użytkach rolnych m.in. poprzez utrzymanie cennych przyrodniczo obszarów, mozaikowej struktury krajobrazu rolniczego z trwałymi ostojami przyrody czy przez zrównoważone gospodarowanie.

Elektroniczna wersja broszury „pajęczej” w polskiej i angielskiej wersji językowej, jest dostępna w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus