Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym

Kolejnym opracowaniem wykorzystującym materiały i doświadczenia zebrane w ramach projektu KIK/25 są „Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym” (opracowanie zbiorowe pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej oraz Marka Jobdy). Rekomendacje zawierają przegląd pakietów rolnośrodowiskowych ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności w krajach europejskich oraz propozycje różnych udoskonaleń do istniejących pakietów przyrodniczych DRŚK oraz Działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020. Ponadto opisano inne elementy poprawiające wdrażanie pakietów przyrodniczych takie jak np. likwidacja degresywności płatności czy poprawa jakości i dostępności wykonywanych dokumentacji przyrodniczych. W ostatnim rozdziale opracowania zawarto propozycje nowych wariantów i pakietów do wdrożenia w obecnym DRŚK lub w programie rolnośrodowiskowym planowanym po 2020, w tym ochronę różnorodności biologicznej na gruntach ornych, ochronę elementów krajobrazu, poprawę retencyjności gleb oraz wspólnotowe wdrażanie programu rolnośrodowiskowego.

„Rekomendacje zmian w programie rolnośrodowiskowym” skierowane są głównie do instytucji odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w Polsce, jak również do odbiorców zainteresowanych tematyką bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Elektroniczna wersja opracowania dostępna jest w zakładce „Do pobrania”.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus