Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności

W ramach projektu KIK/25 opracowano "Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności". W prace nad opracowaniem merytorycznym Kodeksu zaangażowany był zespół 25 ekspertów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska pod kierownictwem dr Jarosława Stalengi (IUNG-PIB w Puławach).

Kodeks zawiera szczegółowe omówienie wpływu różnych praktyk rolniczych na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach na florę, pająki, chrząszcze biegaczowate, owady prostoskrzydłe i pszczołowate, motyle dzienne oraz ptaki. W opracowaniu dużo miejsca poświęca się  dobrym praktykom rolniczym służącym zachowaniu cennych przyrodniczo siedlisk na trwałych użytkach zielonych. Ponadto zwraca się uwagę na temat skutecznego zwalczania roślin inwazyjnych oraz problem zagospodarowania biomasy łąkowej.

"Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności" skierowany jest do różnych odbiorców, w tym głównie do rolników, którzy gospodarują na użytkach rolnych i wdrażają programy służące zachowaniu bioróżnorodności, do doradców rolniczych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki służącej ochronie przyrody na obszarach wiejskich w Polsce.

W zakładce „Do pobrania” zamieszczono elektroniczną wersję Kodeksu. Zapraszamy do lektury!

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus