X Posiedzenie Komitetu Technicznego, Puławy

W dniach 09-10.03.2016 roku w Puławach, miało miejsce X Posiedzenie Komitetu Technicznego w ramach projektu KIK/25. Podczas spotkania szczegółowo został omówiony materiał nagrany w drugiej połowie 2015 roku na terenie województwa lubelskiego, który będzie stanowił podstawę sześciu filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Rolnictwo dla bioróżnorodności-bioróżnorodność dla człowieka”. Tematem przewodnim filmów jest ochrona różnorodności biologicznej na użytkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w kontekście korzyści generowanych przez bioróżnorodność (tzw. usług ekosystemowych) dla różnych grup docelowych (głównie rolników). Filmy stanowią jedno z najważniejszych narzędzi w projekcie służących do upowszechniania wiedzy oraz rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Dwukrotna emisja filmów planowana jest na ostatni kwartał 2016 roku. Ponadto w trakcie spotkania dokonano oceny postępu realizacji zaplanowanych w projekcie działań merytorycznych i edukacyjnych.
 

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus