Naszą misją jest:

• poprawa poziomu monitorowania różnorodności biologicznej na użytkach rolnych;
• intensyfikacja działań ochronnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków siedliskowych dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt związanych z użytkami rolnymi;
• promocja programu rolnośrodowiskowego – znaczącego elementu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , który jest ważną częścią narodowej strategii rozwoju rolnictwa;
• popularyzacja i promocja prawidłowej gospodarki w zakresie ochrony siedlisk i gatunków na użytkach rolnych, w tym przede wszystkim leżących na obszarach NATURA 2000;
• upowszechnienie wiedzy oraz rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.

Ostatecznie proponowany projekt poprzez realizację założonych celów powinien istotnie i trwale wpłynąć na ochronę oraz poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus