Wpływ rolnictwa na różnorodność flory na gruntach ornych - Raport KIK/25
W latach 2012-2015, w ramach projektu KIK/25 prowadzony był monitoring różnorodności flory segetalnej w zbożach ozimych i jarych, w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Monitoringiem objęte były gospodarstwa położone w cennych przyrodniczo rejonach województwa lubelskiego
Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego
W ramach projektu KIK/25 przygotowano „Podręcznik tworzenia bogatego gatunkowo półnaturalnego użytku zielonego” (M. Czerwiński, A. Czerwińska, B. Golińska, P. Goliński). Autorzy podręcznika podkreślają, że łatwej jest zniszczyć walory przyrodnicze półnaturalnego ekosystemu łąkowego niż go odtworzyć przynajmniej w części.
Methodology of the development of a system for the monitoring of agri-environmetal programme biodiversity results
W zakładce „Downloads” zamieszczono anglojęzyczną wersję Metodyki tworzenia systemu monitoringu efektów bioróżnorodnościowych programu rolnośrodowiskowego (Methodology of the development of a system for the monitoring of agri-environmetal programme biodiversity results).
Recommendations of changes in the agri-environmetal programme
W zakładce „Downloads" zamieszczono anglojęzyczną wersję Rekomendacji zmian w programie rolnośrodowiskowym (Recommendations of changes in the agri-environmetal programme) opracowanych pod redakcją Jarosława Stalengi, Kamili Brzezińskiej oraz Marka Jobdy.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus