Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce – Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny
Kolejna pozycja książkowa dotycząca zagadnienia ochrony siedlisk ptaków lęgowych to „Ptaki krajobrazu rolniczego w Polsce- Przegląd zagadnień z uwzględnieniem specyfiki Lubelszczyzny” (zespół redakcyjny: M. Jobda, M. Jujka-Radziewicz, K. Stasiak, J. Krogulec, B. Ebertowska, J. Choroś).
Ptaki wybranych dolin rzecznych Lubelszczyzny
Doliny rzeczne należą do najcenniejszych ekosystemów występujących w przyrodzie, gdzie gniazduje znaczny odsetek wszystkich krajowych gatunków lęgowych i gdzie ptaki migracyjne mają miejsca przystankowe i żerowiskowe.  W ramach projektu KIK/25, w latach 2012-2016 prowadzona była inwentaryzacja ptaków dolin rzecznych.
Wpływ praktyk rolniczych na ptaki - Raport z prac przeprowadzonych w ramach projektu KIK/25 w latach 2012-2016
Jedną z grup badawczych objętych monitoringiem w ramach projektu KIK/25 były ptaki. Celem prowadzonego monitoringu  było zbadanie wpływu programu rolnośrodowiskowego na awifaunę Lubelszczyzny.
Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych - Raport KIK/25
Efektem badań prowadzonych w projekcie KIK/25 jest kolejny Raport pt. „Wpływ różnych praktyk rolniczych na różnorodność prostoskrzydłych” (T. Pietrzak. P. Radzikowski, J. Stalenga). Owady prostoskrzydłe to jedne z najbardziej rozpoznawalnych bezkręgowców, które licznie występują zarówno na trwałych użytkach zielonych, jak i na gruntach ornych.

Strony

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus