Obszar Natura 2000

Teren wchodzący w skład europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Głównym celem jej funkcjonowania jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, tzw. siedlisk i gatunków Natura 2000, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Wyróżnia się dwa typy obszarów: specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO). W 2015 r. w Polsce obszary Natura 2000 zajmowały ok. 20% powierzchni lądowej kraju.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus