Dzień z bioróżnorodnością - warsztaty naukowe w ramach projektu KIK/25, Puławy

W dniu 26.05.2015 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty nt. „Bioróżnorodność flory i fauny w województwie lubelskim”, organizowane przez uczestników Studiów Doktoranckich IUNG-PIB oraz Wykonawców w projekcie KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Wygłoszono 6 referatów prezentujących metody i wyniki badań flory, pająków, prostoskrzydłych, ptaków oraz krajobrazu prowadzonych w projekcie KIK/25. W części terenowej warsztatów uczestnicy mogli obejrzeć pokaz pracy drona wykorzystywanego w badaniach różnorodności krajobrazu. Podczas rajdu „W poszukiwaniu bioróżnorodności” podziwiano bogatą awifaunę parku puławskiego. Udało się zaobserwować m.in. łabędzia niemego z młodymi, gągoły i kaczki krzyżówki z potomstwem, mewę śmieszkę, krzyka, dzięcioła zielonego.

Planets Sun Mercury Venus Venus Venus